Bed Bath & Beyond đang có một đợt giảm giá lớn và các thương hiệu hàng đầu như Le Creuset, Dyson và Keurig được đưa vào

Nhà bán lẻ đang giảm giá lớn cho các thương hiệu hàng đầu bao gồm Dyson, Le Creuset, Keurig, All-Clad, v.v.